draft slides for TOC meeting tomorrow


alexis richardson